KONKURS
"PROJEKT FORMY GRAFICZNEJ
DO WYKORZYSTANIA
W PRODUKCJI GADŻETÓW MIEJSKICH"

KARTA ZGŁOSZENIA PRACY KONKURSOWEJ

I. Dane uczestnika
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 29, 60-745 Poznań
II. OPIS PROJEKTU PRACY KONKURSOWEJ (max. 3000 znaków)

DODAWANIE PLIKU GRAFICZNEGO

Wymagania techniczne pliku Pracy Konkursowej:
1. wielkość wizualizacji: minimum format A3
2. format pliku: PDF
3. rozdzielczość: minimum 300 DPI
4. maksymalna wielkość pliku: 90 MB

BRAK PLIKU

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

1. Oświadczam, że jestem jedynym twórcą Pracy Konkursowej zgłoszonej do konkursu „Projekt formy graficznej do wykorzystania w produkcji gadżetów miejskich" (dalej: „Konkurs"), oraz że przysługują mi do nadesłanej Pracy Konkursowej wyłączne i nieograniczone wszelkie prawa, w tym osobiste i majątkowe prawa autorskie.

2. Oświadczam, że zgłoszona Praca Konkursowa nie była wcześniej nagradzana ani publikowana, a także że nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych ani praw pokrewnych, dóbr osobistych i materialnych lub prawa do ochrony wizerunku, w tym nie zawiera elementów mogących być uznanymi za niemoralne, wulgarne, obraźliwe, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólne przyjęte normy, w szczególności mogących obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji itp.

3. Oświadczam, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia praw określonych w pkt 2 powyżej, a w przypadku powstania sporów w zakresie ww. praw osób trzecich, zwalniam Organizatora i Współorganizatora Konkursu z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. W sytuacji zaś poniesienia przez Organizatora lub Współorganizatora jakiejkolwiek szkody w związku z zasadnymi roszczeniami osób trzecich dotyczącymi Pracy Konkursowej zobowiązuję się w całości zwrócić Organizatorowi lub Współorganizatorowi Konkursu poniesione przez nich koszty, na każde ich żądanie.

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu, w pełni zrozumiałem/am i akceptuję jego treść bez żadnych zastrzeżeń.

5. Zobowiązuję się nie upubliczniać Pacy Konkursowej do czasu rozstrzygnięcia Konkursu.

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO; Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dla potrzeb Konkursu, a w szczególności na:

a) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach przeprowadzenia Konkursu i wyłaniania zwycięzcy/ców,

b) opublikowanie i upublicznianie mojego imienia i nazwiska jako autora wybranej Pracy Konkursowej, w szczególności na stronach internetowych www.wieniawski.pl i www.uap.edu.pl oraz na profilach na portalach społecznościowych, prowadzonych przez Organizatora i Współorganizatora Konkursu m.in. na Facebooku, Twitterze, YouTube'ie oraz Instagramie.

Do pobrania ZAŁĄCZNIK nr 2a
BRAK WYMAGANEGO ZAŁĄCZNIKA
2020 | teamandexperts.com | flexihost.pl